Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15

ชมและช็อปในตลาดดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่สองฟากฝั่งถนนคลอง 15 หนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด ซึ่งตลอดระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรคือสถานที่ที่ละลานตาด้วยพืชพรรณ นานาชนิดทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ พืชผักสวนครัว สมุนไพรไทร สวนไม้หอม สวนไม้มงคลและอีกมากมายที่สามารถละลายเวลาของคนรักสีสันในพันธุ์ไม้ได้ทั้งวันเลยทีเดียว

เผยผลวิจัยข้อดี’หมอครอบครัว’

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) รายงานว่าใน 10 ปี จะมีผลลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้กว่า 147,510