ไทยเนื้อหอมต่างชาติยังลงทุนต่อเนื่อง

Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

กรมพัฒาธุริจการค้า เผย เม.ย.ที่ผ่านมาต่างชาติลงทุน 13 รายวงเงิน 1,267 ล้านบาท

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 13 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,267 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 162 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน สำหรับในเดือนมกราคม – เมษายน 2561 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 84 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,871ล้านบาท ในเดือนมกราคม – เมษายน 2560 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 88 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,767ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 ทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม) คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 270 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,302 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2561 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 1,155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2561 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบทางวิศวกรรม ประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริการให้กู้ยืมเงิน และการค้าปลีกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับก่อสร้างและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตในเดือนเม.ย. 61 ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 6 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 1,198 ล้านบาท ได้แก่ บริการรับค้ำประกันหนี้ บริการให้กู้ยืมเงิน บริการให้คำปรึกษาแนะนำ บริการให้เช่าพื้นที่ โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศเนเธอร์แลนด์ จีน และเยอรมนี ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 4 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 26 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วนพร้อมทั้งสาธารณูปโภค บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้สำหรับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก

ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาคเอกชน จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 27 ล้านบาท ได้แก่ บริการขุดเจาะและอัดซีเมนต์หลุมปิโตรเลียม โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศจีน ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก จำนวน 2 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 16 ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าในการจัดหาลูกค้าเพื่อใช้บริการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การค้าปลีกแม่พิมพ์ที่ใช้สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ และหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียม องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล องค์ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรประเภทต่างๆ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ (Factory Automation Control System)-สำนักข่าวไทย

 ไทยเนื้อหอมต่างชาติยังลงทุนต่อเนื่อง